Informujemy, iż nasz sklep internetowy rowex-sklep.pl wykorzystuje technologię plików cookies aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). 

Akcyza lub podatek akcyzowy to podatek pośredni nakładany na wybrane produkty, w tym produkty węglowe.

 Opodatkowanie wyrobów akcyzowych reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z pźn. zm.)

 Stawki akcyzy dla produktów sprzedawanych w sklepie rowex-sklep.pl:

 • Kwota akcyzy na tonę węgla wynosi 30,46 zł netto, 37,47 zł brutto

Podmiot będący firmą, który nie posiada zwolnienia z podatku akcyzowego jest zobowiązany do zapłaty opłaty akcyzowej. Jeżeli dokonane zostało prawidłowe zgłoszenie do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca działalności firmy i organ wydał odpowiedni dokument to wniesienie opłaty akcyzowej nie jest konieczne.

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.


Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby wykorzystywane przez:

 • pośredniczący podmiot węglowy

 • GOSPODARSTWA DOMOWE

 • organy administracji publicznej

 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)

 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)

 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

 

Zwolnienia wyrobów węglowych wykorzystywane do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:

 

 • w procesie produkcji energii elektrycznej

 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych

 • do przewozu towarów i pasażerów koleją

 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie

 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)

 • do redukcji chemicznej

 • przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.).

 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.