Regulamin sklepu – Rowex

Sprzedaż węgla workowanego.

Regulamin sklepu
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. ROWEX GROUP sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Zamkowa 14, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000434319, NIP 537 262 43 08 REGON 061460910 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł opłacony w całości (zwany dalej „Rowex” lub „Sprzedawcą”) ustala niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego rowex-sklep.pl (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego rowex-sklep.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) w szczególności warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.rowex-sklep.pl
 3. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www, o której mowa w § 1 pkt 2. Regulaminu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep internetowy.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia lub rezerwacji.
 6. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedaż w sklepie internetowym realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.
 8. Adres Sprzedawcy ROWEX GROUP sp. z o. o. Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14, 21-500 Biała Podlaska, adres e-mail Sprzedawcy sklep@rowex-group.pl, numer telefonu Sprzedawcy +48 83 343 25 87; +48 509 402 810, numer konta bankowego Sprzedawcy Bank Pekao S.A. 62 1240 2177 1111 0010 7298 2560.

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 6.0 albo Firefox 2 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP); przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego.

§ 3. REJESTRACJA

 1. Użytkownicy w celu Rejestracji powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie m.in: swojego imienia i nazwiska, nazwy, adresu e-mail wykorzystywanego jako nazwa, pod którą osoba rejestrująca zamierza brać udział w proponowanych transakcjach (login), hasła oraz numeru telefonu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdym momencie, chyba że złożył deklarację zakupu Produktu, wówczas usunięcie Konta może nastąpić po zakończeniu sprzedaży zamówionego Produktu.
 3. Sprzedawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2.
 4. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania przez Użytkownika Rejestracji.
 5. W wyniku prawidłowej Rejestracji zostanie utworzone dla Użytkownika Konto Klienta przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych swojego Konta Klienta po podaniu na stronie Sklepu Internetowego nazwy i hasła (logowanie). W ramach Konta Klienta Użytkownik może uzupełnić dane potrzebne do wystawienia faktury i danych do wysyłki.
 6. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 8. Rowex Group zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta, bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez portal w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta bądź/i danych jest zagrożone. Rowex Group może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Rowex Group w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@rowex-group.pl lub pisemnie na adres Rowex Group wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.
 10. Rowex Group ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 11. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§ 4. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Możliwe jest złożenie Zamówienia bez rejestracji – w tym celu należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli zamawiającym jest firma.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia przez Klientów Sklepu Internetowego odbywa się w kilku etapach:
  – dodanie wybranego towaru w swoim koszyku internetowym,
  – wybranie sposobu dostawy,
  – wybranie sposobu płatności,
  – potwierdzenie dokonania zamówienia
 4. Realizacja zamówienia o masie powyżej 4 ton możliwa będzie wyłącznie po dokonaniu przedpłaty
 5. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu do momentu dokonania zapłaty.
 6. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail Klienta, podany podczas rejestracji konta, zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w wybranym przez siebie, a oferowanym przez Sprzedawcę systemie płatności.
 11. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 12. W przypadku skorzystania z opcji zwolnienia z podatku akcyzowego, Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy podpisany dokument dostawy. Dokument dostawy powinien być wysłany w terminie 7 dni od jego otrzymania przez Klienta. Informacja na temat konieczności odesłania dokumentu dostawy jest przekazywana Klientowi w trakcie składania zamówienia.

§ 5 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Towaru oraz koszt wysyłki wskazane podczas składania zamówienia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.
 2. Ceny towarów widoczne w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. W przypadku gdy klient zwolniony jest z zapłaty podatku akcyzowego, zobowiązany jest podać swój numer dokumentu tożsamości i numer PESEL. Jeśli Klient podczas składania zamówienia nie poda wymaganych danych do zakupu zostanie doliczony podatek akcyzowy.
 4. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  a) przelewem na wskazany rachunek bankowy;
  b) za pobraniem,
  c) za pomocą systemu Przelewy24,
  d) za pomocą kart płatniczych.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Nie ulega ona zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawiać w odniesieniu do poszczególnych towarów, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu, wycofania towarów, zamieszczenia informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 8. Do zamówienia dołączany jest paragon, ewentualnie faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 9. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 10. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub na podstawie innej opcji dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru, w zależności od decyzji Kupującego. Opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego uwidocznione są na stronie sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
 11. Droga prowadząca do miejsca wyładunku musi być utwardzona i wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu i umożliwiać swobodny wjazd i rozładunek pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 12. Ze względów bezpieczeństwa i z przyczyn technicznych kierowca sam decyduje w którym miejscu dokona rozładunku towaru.
 13. Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 14. Z przyczyn losowych lub niezależnych od sprzedającego czas dostawy towaru może wydłużyć się do 21 dni.
 15. Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu, przekazanie go do dyspozycji kupującego, na środku transportu, gotowego do wyładunku.
 16. W przypadku nieobecności kupującego kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy kupujący może umówić
 17. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, oraz zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostaw.
 18. Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu.
 19. W przypadku gdy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien także wykonać te czynności na żądanie osoby uprawnionej do odbioru przesyłki.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klientowi lub osobie wskazanej przez klienta doręczono towar.
 3. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie i przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres wskazany w § 1 niniejszego regulaminu lub adres email: sklep@rowex-group.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym – w opakowaniu nienaruszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres podany przez Sprzedawcę, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt z uwzględnieniem pkt 5.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwrócone zostaną wszystkie uiszczone przez niego płatności za zakupiony towar objęty odstąpieniem od umowy w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przelewem na rachunek bankowy z którego została dokonana zapłata za towar.
 6. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku dotyczących umów, w szczególności o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w tym lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez niedozwolone zachowanie innych Użytkowników.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie w stosunku do Użytkownika prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Sprzedawcę za nieodpowiednie.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu portalu, jeżeli jest to spowodowane:
  a) koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania;
  b) przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich hasła i/lub loginu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. REKLAMACJA

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, tj. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z jego przeznaczenia, nie ma właściwości o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego albo gdy zakupiony towar został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym oraz zażądać jednego z czterech działań:
  a) wymiany towaru na nowy;
  b) naprawy towaru;
  c) obniżenia ceny;
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 2. Uprawnienie do obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie przysługuje, jeżeli sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Sprzedający może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeśli ten żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy
  b) wymagałaby nadmiernych kosztów
 4. Klient może zgłosić niezgodność towaru poprzez spisanie protokołu szkody w obecności Kuriera/Przewoźnika i przesłanie skanu dokumentu na adres wskazany w §1 regulaminu.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać listownie na adres sklepu podany w § 1 oraz na adres e-mail sklep@rowex-group.pl
 6. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży, rodzaju wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres.
 9. Kupujący traci prawo do złożenia reklamacji za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza niezwłocznie po jej wykryciu.
 10. Wadliwością węgla nie jest wilgotność węgla, co Kupujący przyjmuje do wiadomości.
 11. W przypadku uznania reklamacji Kupujący jest zobowiązany do ułożenia reklamowanego towaru na paletach i zabezpieczenia jego w sposób umożliwiający załadunek i transport przez kuriera.
 12. Reklamowany towar musi być złożony w miejscu umożliwiającym swobodny wjazd i załadunek pojazdu dostawczego o masie powyżej 3,5 t.

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klienta zakupów w sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez ROWEX GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Zamkowa 14, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000434319, NIP 537 262 43 08 REGON 061460910 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł opłacony w całości, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
 4. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i realizacji umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w sklepie internetowym oraz przesyłania ofert marketingowych przez ROWEX GROUP, na co Zamawiający wyraża zgodę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia.
 5. Rowex Group Sp. z o. o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayPro z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz firmie kurierskiej w celu prawidłowej realizacji zamówienia, jak również Grupie Allegro (w przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem sklepu Allegro).
 6. Rowex Group Sp z o. o. szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym: https://rowex-sklep.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów na stronie internetowej rowex-sklep.pl (z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.)
 3. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia pomiędzy Klientem a Sprzedającym będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy kontaktować się w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych ( 8.00- 16.00) pod numerem +48 509 402 810 ( koszt połączenia wg taryf operatorów) lub poprzez e-mail: sklep@rowex-group.pl
Zadzwoń teraz